Skip to main content

Optics

Xiaoyi Bao

Xiaoyi Bao

Professor and Canada Research Chair

Dr. Xiaoyi Bao is Canada Research Chair in Fibre Optics and Photonics.